Friday, June 18, 2021

Електронско истражување во училиштата вклучени во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО)

  • кликнете тука доколку сакате да го пополните прашалникот за електронско истражување на ПМИО на: МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Hulumtim elektronik në shkollat e kyçura në Projektin e USAIDit për integrim ndëretnik në arsim (PINA)

  • klikoni këtu nëse dëshironi të plotësoni pyetësorin për hulumtimin elektronik për PINA në: GJUHËN SHQIPE

USAİDin Eğitimde Etnikler arası Entegrasyon Projesine (EEEP) katılan okullarda elektronik araştırması

  • EEEPin elektronik araştırma anketini turkçe dilinde doldurmak isterseniz buraya tıklayınız: TÜRKÇE

Електронско истраживање у школама укљученим у пројекту УСАИД-а за међуетничку интеграцију у образовању (ПМИО)

  • кликните ту уколико желите да попуните упит за електронско истраживање ПМИО на: СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Доколку сакате да го промените јазикот во текот на пополнувањето, затворете го прашалникот кој го пополнувате, вратете се на e-mail порака, кликнете повторно на линкот кој ќе ве прати до линковите за избор на јазикот. Таму ќе кликнете на соодветниот ЛИНК (јазик) и може да продолжите со пополнувањето. При тоа, имајте предвид дека ќе мора одново да започнете да ги одговарате сите претходни прашања доколку изберете друг јазик.

Nëse dëshironi të ndërroni gjuhën gjatë plotësimit të pyetësorit, mbyllni pyetësorin që e plotësoni, kthehuni në e-mailin, klikoni përsëri në linkun I cili do t’ju dërgon deri te linqet për zgjedhjen e gjuhës. Aty do të klikoni në LINKUN (gjuhën) adekuat/e dhe mund të vazhdoni me plotësimin. Në këtë rast duhet të keni parasysh që do të duhet të filloni t’u përgjigjeni përsëri të gjitha pyetjeve paraprake përderisa zgjedhni gjuhë tjetër.

Anketi doldurma esnasında eğer dili değiştirmek isterseniz, doldurmakta olduğunuz anketi kapatın, e-postanıza geri dönün, yine sizi dil seçenekleriyle olan linklere gönderecek linke tıklayınız  . Orda istediğiniz LİNKE (dile) tıklayıp anketi doldurmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda, başka bir dil seçerseniz bütün önceki sorulara yeniden cevap vermeniz gerekeceğini göz önunde bulundurun.

Уколико желите да промените језик у току попуњивања, затворите упит који попуњујете, вратите се на e-mail поруку, кликните поново на линк који ће вас послати до линкове за избор језика. Тамо кликните на соодветни ЛИНК (језик) и може да продужите са попуњавањем. При то, имајте у обзир да ћете морати поново да започнете са одговарањем сва претходна питања уколико изаберете други језик.