Wednesday, December 8, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 30 October 2013

Selected construction company in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 Construction of main entrance in the school building in the primary school “Nikola Karev”, Kocani Municipality Simak – Inzhinjering, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Доградба на главен влез во училишната зграда во основното училиште „Никола Карев“, општина Кочани Симак – Инжињеринг, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 Ndërtim të hyrjes kryesore në ndërtesën e shkollës fillore “Nikolla Karev”, Komuna Koçan Simak Inzhinjering, Shkup