Wednesday, December 8, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 29 July 2013

Selected construction company in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 Replacement of eaves, ceilings, façade and doors in the secondary school “Nace Bugjoni”, Kumanovo Municipality Anol – Impeks, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Промена на стреи, плафони, фасада и врати во средното училиште „Наце Буѓони“, општина Куманово Анол – Импекс, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 Ndrim të strehëve, tavanëve, fasadës dhe dyerve në shkollën e mesme “Nace Bugjoni”, komuna Kumanovë Anol – Impeks, Shkup