Sunday, May 16, 2021

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 4 July 2013

 

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of aluminum windows” in the primary school “Goce Delcev” – Shtip, Shtip Municipality Drvo – Prom, Zrnovci
2 “Installation of PVC floor” in the primary school “Kiril i Metodij” in Zletovo (satellite school of the central primary school “Brakja Miladinovci” – Probishtip), Probishtip Municipality Mi – Komerc 2000, Kavadarci

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Поставување на алуминиумски прозори“ во основното училиште „Гоце Делчев“ – Штип, општина Штип Дрво – Пром, Зрновци
2 „Поставување на ПВЦ подови“ во подрачното училиште „Кирил и Методиј“ во Злетово, подрачно училиште на основното Браќа Миладиновци – Пробиштип, општина Пробиштип Ми – Комерц 2000, Кавадарци

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 Vendosje të dritareve prej alumini“ në shkollën fillore „Goce Delçev“ – Shtip, komuna Shtip Drvo – Prom, Zrnovci
2 „Vendosje të PVC dyshemeve“ në shkollën periferike „Kiril dhe Metodij“ në Zletovë, shkollë periferike e shkollës Braqa Milladinovci – Probishtip, komuna Probishtip Mi – Komerc 2000, Kavadarc