Wednesday, December 8, 2021

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 23 July 2013

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Replacement of windows, floors and ceilings and renovation of walls” in the secondary school “Vanco Prke”, Vinica Municipality Bonor Inzhenering, Skopje
2 “Renovation and adaptation of toilets and windows replacement” in the primary school “Hristijan Todorovski Karpos” – village Dragomance, Staro Nagoricane Municipality Bonor Inzhenering, Skopje
3 “Renovation of boiler room” in the secondary school “Dimitrija Cupovski” – Veles, Veles Municipality Anol – Impeks, Veles

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Промена на прозори, подови и плафони и санација на ѕидови“ во средното училиште „Ванчо Прке“ – Виница, општина Виница Бонор Инженеринг, Скопје
2 „Санација и адаптација на тоалети и поставување на алуминиумски прозорци“ во основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – село Драгоманце, општина Старо Нагоричане Бонор Инженеринг, Скопје
3 „Санација на котлара“ во средното училиште „Димитрија Чуповски“ – Велес, општина Велес Анол – Импекс, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Ndërimi i dritareve, dyshemeve tavaneve dhe riparim të murreve” në shkollën e mesme Vanço Prke – Vinica, Komuna Vinicë Bonor Inzhinjering, Shkup
2 “Riparimi dhe adaptimi të toaleteve dhe vendosja të dritareve prej alumini” në shkollën fillore Hristijan Todorovski Karposh – f. Dragomance, komuna Staro Nagoriçane Bonor Inzhinjering, Shkup
3 “Riparim të ngrohësit të ujit” në shkollën e mesme Dimitrija Çupovski – Veles, komuna Veles Anol – Impeks, Shkup