Sunday, January 16, 2022

Happy New Year to All! Среќна Нова Година на сите! Të gjithë Gëzuar Vitin e Ri !

Together let us welcome the New Year with smiles on our faces and glow in our eyes.

Let us together welcome peace, love and prosperity-all that our future holds for us in the coming year.

Happy New Year to All!

IIEP Team!

Заедно да ја пречекаме Новата Година со насмевки на нашите лица и сјај во очите.
Да им посакуваме добредојде на мирот, љубовта и благосостојбата- на сѐ што нашата иднина има за нас во следната година.
Среќна Нова Година на сите!

                                                                                           ПМИО Тимот!

 

                                                                                                  Së bashku të mirëprеsim Vitin e Ri me buzëqeshje në fytyrat tona dhe shkëlqim në sytë tanë.
Dashuria, paqja dhe prosperiteti të jenë të mirëseardhura-  e gjithë që ardhmëria jonë sjell dhe mban për ne në vitin e ardhshëm.
Të gjithë Gëzuar Vitin e Ri !

                                                                                     Ekipi i PINA-s!