Friday, December 3, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 4 September 2014

Selected construction company in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Set up of new electrical installation in the left wing of the school building” in the primary school “Kuzman Shapkarev” in Suburb Drachevo, Kisela Voda Municipality Makoterm, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нова електрична инсталација во левото крило на училишната зграда“ во основното училиште „Кузман Шапкарев“, во населба Драчево, општина Кисела Вода Макотерм, Скопје

 

Kompania e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1  “Montimi i instalimit elektrik në krahun e majtë të objektit shkollor” në shkollën fillore “Kuzman Shapkarev” në lagjjen Draçev, komuna Kisella Voda Makoterm, Shkup