Thursday, October 28, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 18 September 2014

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Construction of sports playground” in the primary school “Sande Sterjoski” –Kicevo Municipality Lindi JTD, Kicevo
2 “Installation of aluminum windows in hallways” in the secondary economical school “Gostivar” – Gostivar Municipality Meda – 3, Tetovo

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „ Изградба на спортско игралиште “ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Линди ЈТД, Кичево
2 „Поставување на алуминиумски прозорци во ходници “ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Ndrtimi i terrenit sportiv” në shkollën fillore “Sande Shterjoski”, komuna e Kërçovës Lindi JTD, Kërçovë
2 “Vendosja e dritareve nga alumini në koridore” në shkollën e mesme ekonomike “Gostivar”, komuna e Gostivarit Meda – 3, Tetovë