Saturday, September 19, 2020
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

Selected construction company in the scope of school incentives component, 18 September 2014

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Construction of sports playground” in the primary school “Sande Sterjoski” –Kicevo Municipality Lindi JTD, Kicevo
2 “Installation of aluminum windows in hallways” in the secondary economical school “Gostivar” – Gostivar Municipality Meda – 3, Tetovo

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „ Изградба на спортско игралиште “ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Линди ЈТД, Кичево
2 „Поставување на алуминиумски прозорци во ходници “ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Ndrtimi i terrenit sportiv” në shkollën fillore “Sande Shterjoski”, komuna e Kërçovës Lindi JTD, Kërçovë
2 “Vendosja e dritareve nga alumini në koridore” në shkollën e mesme ekonomike “Gostivar”, komuna e Gostivarit Meda – 3, Tetovë