Thursday, October 28, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 18 August 2015

Selected construction companies in the scope of school incentives component
No. Project type Selected company
1 “Reconstruction of the school yard fence” in the primary school “Tode Hadzi Tefov” – Kavadarci Municipality PER Inzenering, Kavadarci
2 “Windows and doors replacement” in the primary school “Petar Pop Arsov” – v.Bogomila, Caska Municipality MI Komerc 2000, Kavadarci

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Реконструкција на ограда во училишен двор “ во основното училиште „Тоде Хаџи Тефов“, општина Кавадарци ПЕР Инженеринг, Кавадарци
2 „Промена на прозори и врати“ во основното училиште „Петар Поп Арсов“ – с.Богомила, општина Чашка МИ Комерц 2000,Кавадарци

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Rikonstruimi i gardhit oborrit të shkollës” në shkollën fillore “Tode Haxhi Tefov” –komuna e Kavadarit PER Inzenering, Kavadar
2 “Instalimi i dritaret dhe dyert” në shkollën fillore “Petar Pop Arsov” – f. Bogomila, komuna Chashka MI Komerc 2000, Kavadarci