Monday, January 17, 2022

Selected construction company in the scope of school incentives component, 28 September 2015

Selected construction companies in the scope of school incentives component
No. Project type Selected company
1 “Construction of sports field, floors reconstruction and reconstruction of stands of the sport playground” in the primary school “Simche Nastovski” – Jazince, Orasje I Vratnica, Jegunovce Municipality Agora Epoksid, Tetovo
2 “Reconstruction and adaptation of classroom and toilets” in the primary school “Kiril I Metodij” – v.Kanatlarci, Prilep Municipality Anol Impeks – Skopje
3 “Reconstruction of the sports hall” in the Primary school “Pere Tosev” – v.Dupjacani ,Dolneni Municipality Simak Inzenering, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Изградба на игралиште, промена на подови и реконструкција на трибини на спортско игралиште “ во основното училиште „Симче Настовски“ – Јажинце, Орашје, Вратница, општина Јегуновце Агора Епоксид – Тетово
2 „Реконструкција и адаптација на училница и санитарни јазли“ во основното училиште „Кирил и Методиј“ – с.Канатларци, општина Прилеп Анол Импекс – Скопје
3 „Реконструкција на фискултурна сала “ во основното училиште „Пере Тошев“ –с.Дупјачани, општина Долнени Симак Инженеринг, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Rekonstruimi i dyshemesë dhe rekonstruimi i mbajtësve të fushës sportive” në SHF “Simçe Nastovski”, f.Jazhincë, f. Orashje dhe f.Vratnicë, Komuna e Jegunovcit Agora Epoksid, Tetovo
2 “Rekonstruimi dhe adaptimi i klasës dhe toaletit” në SHF “Kiril dhe Metodi” – f. Kanatllarci, komuna e Prilepit Anoll Impeks – Skopje
3 “Rekonstruimi i sallës sportive” në SHF “Pere Toshev” – f. Dupjaçani, komuna e Dollnenit Simak Inzhenering, Skopje