Friday, September 18, 2020
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 8 August 2014

 

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of new boiler, reconstruction of the hot-water heating system and reconstruction of the sports playfield” in the secondary municipality school “Bogdanci” in Bogdanci, Bogdanci Municipality Radika Promet, Debar
2 “Installation of the  hot-water heating system” in the primary school “Riste Risteski” in village Dolno Kosovrasti, Debar Municipality Joki, Ilinden

 

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нов котел, реконструкција на системот за топловодно греење и реновирање на спортско игралиште“ во средното општинско училиште „Богданци“, во Богданци, општина Богданци Радика Промет, Дебар
2 „Поставување на системот за топловодно греење“ во основното училиште „Ристе Ристески“, во село Долно Косоврасти, општина Дебар Јоки, Илинден

 

Kompanitë e zgjedhura për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Instalimi i bojlerit të ri, rikonstruimi i sistemit për ngrohje dhe rinovimi i terrenit sportiv” në shkollën e mesme komunale “Bogdanci”, në Bogdanci, komuna e Bogdancit Radika Promet, Dibër
2 “Instalimi i sistemit për ngrohje” në shkollën fillore “Riste Risteski” në fshatin Kosovrasti i Poshtëm, komuna e Dibrës Joki, Ilinden