Monday, January 17, 2022

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 8 August 2014

 

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of new boiler, reconstruction of the hot-water heating system and reconstruction of the sports playfield” in the secondary municipality school “Bogdanci” in Bogdanci, Bogdanci Municipality Radika Promet, Debar
2 “Installation of the  hot-water heating system” in the primary school “Riste Risteski” in village Dolno Kosovrasti, Debar Municipality Joki, Ilinden

 

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нов котел, реконструкција на системот за топловодно греење и реновирање на спортско игралиште“ во средното општинско училиште „Богданци“, во Богданци, општина Богданци Радика Промет, Дебар
2 „Поставување на системот за топловодно греење“ во основното училиште „Ристе Ристески“, во село Долно Косоврасти, општина Дебар Јоки, Илинден

 

Kompanitë e zgjedhura për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Instalimi i bojlerit të ri, rikonstruimi i sistemit për ngrohje dhe rinovimi i terrenit sportiv” në shkollën e mesme komunale “Bogdanci”, në Bogdanci, komuna e Bogdancit Radika Promet, Dibër
2 “Instalimi i sistemit për ngrohje” në shkollën fillore “Riste Risteski” në fshatin Kosovrasti i Poshtëm, komuna e Dibrës Joki, Ilinden