Sunday, January 16, 2022

Selected construction companies in the scope of school incentives component

Selected construction companies in the scope of school incentives component
No. Project type Selected company
1 “Installation of new roof and façade on the concert hall” in the primary music school “Lazo Micev Rale” – Kavadarci Municipality Simak Inzenering, Skopje
2 “Installation of new windows” in the primary school “Hristijan Karpos” – Kumanovo Municipality Meda – 3, Tetovo
3 “Reconstruction of toilets” in the secondary school “Mosha Pijade” – Tetovo Agora Epoksid, Tetovo

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на кров и фасада во концертна сала“ во основното музичко училиште „Лазо Мицев Рале“, општина Кавадарци Симак Инжењеринг, Скопје
2 „Промена на прозори“ во основното училиште „Христијан Карпош“, општина Куманово Меда – 3, Тетово
3 „Реконструкција на тоалети“ во средното општинско училиште „Моша Пијаде“, општина Тетово Агора Епоксид, Тетово

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Instalimi i kulmit të ri dhe fasadës në sallë koncertesh“ në shkollën muzike fillore “Lazo Micev Rale”, komuna e Kavadarit Simak Inzenering, Shkup
2 “Vendosja e dritareve” – në shkollën fillore “Hristijan Karposh”, komuna e Kumanovës Meda – 3, Tetovë
3 “Rikonstruimi i tualeteve“ në shkollën e mesme komunale “Mosha Pijade”, komuna e Tetovës Agora Epoksid, Tetovë