Sunday, May 26, 2019
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

Selected construction companies in the scope of school incentives component

Selected construction companies in the scope of school incentives component
No. Project type Selected company
1 “Installation of new roof and façade on the concert hall” in the primary music school “Lazo Micev Rale” – Kavadarci Municipality Simak Inzenering, Skopje
2 “Installation of new windows” in the primary school “Hristijan Karpos” – Kumanovo Municipality Meda – 3, Tetovo
3 “Reconstruction of toilets” in the secondary school “Mosha Pijade” – Tetovo Agora Epoksid, Tetovo

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на кров и фасада во концертна сала“ во основното музичко училиште „Лазо Мицев Рале“, општина Кавадарци Симак Инжењеринг, Скопје
2 „Промена на прозори“ во основното училиште „Христијан Карпош“, општина Куманово Меда – 3, Тетово
3 „Реконструкција на тоалети“ во средното општинско училиште „Моша Пијаде“, општина Тетово Агора Епоксид, Тетово

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Instalimi i kulmit të ri dhe fasadës në sallë koncertesh“ në shkollën muzike fillore “Lazo Micev Rale”, komuna e Kavadarit Simak Inzenering, Shkup
2 “Vendosja e dritareve” – në shkollën fillore “Hristijan Karposh”, komuna e Kumanovës Meda – 3, Tetovë
3 “Rikonstruimi i tualeteve“ në shkollën e mesme komunale “Mosha Pijade”, komuna e Tetovës Agora Epoksid, Tetovë