Sunday, January 16, 2022

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 18 July 2014

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Reparation of the dining room and the kitchen” in the primary school “Gjorce Petrov” – Gjorce Petrov Municipality Izgradba Komerc, Skopje
2 “Full reconstruction” in the satellite primary school “Krume Volnaroski” in Berovci village – Prilep Municipality Simak Inzhinjering, Skopje
3 “Installation of hydraulic platform at the entrance stairs to allow access for disabled people and building a fence in the school yard” in the primary school “Jonce Smugreski” in Obrsani village – Krivogastani Municipality Akvamont – ing, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Санација на трпезарија и кујна“ во основно училиште „Ѓорче Петров“-општина Ѓорче Петров Изградба Комерц, Скопје
2 „Целосна реконструкција“ на подрачното основно училиште „Круме Волнароски“ во село Беровци, општина Прилеп Симак Инжињеринг, Скопје
3 „Поставување на хидраулична платформа на влезните скали за пристап на лица со хендикеп и поставување на ограда во училишниот двор“ во основно училиште „Јонче Смугрески“ – село Обршани, општина Кривогаштани Аквамонт – инг, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Rehabilitimi i trapezarisë dhe kuzhinës” në shkollën fillore “Gjorçe Petrov” – komuna e Gjorçe Petrov Izgradba Komerc, Skopje
2 “Rikonstruksion i plotë” në shkollën periferike “Krume Vollnaroski” – f. Berovci, komuna e Prilepit Simak Inzhinjering, Skopje
3 “Instalimi i platforms hidraulike te shkallët e hyrjes për qasje të personave me handikap dhe instalimi i gradhit në oborrin e shkollës” të shkollës fillore “Jonçe Smugrevski” – f. Obrshani, komuna e Krivogashtani Akvamont – ing, Skopje