Tuesday, May 26, 2020
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 16 July 2014

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of aluminum windows” in the primary school “Goce Delcev” –Ilinden Municipality Meda – 3, Tetovo
2 “Installation of aluminum windows” in the secondary economical school “Gostivar” – Gostivar Municipality Meda – 3, Tetovo
3 “Installation of aluminum windows” in the secondary school “Naum Naumovski Borce” – Krusevo Municipality Meda – 3, Tetovo
4 “Replacement of floors and reconstruction of two classrooms” in the primary school “Cajla” – v.Cajle, Gostivar Municipality Don – Haus, Tetovo
5 “Full reconstruction of the satellite school in the village Vranjovce” in the primary school “Vrapciste” – v.Vranjovce, Vrapciste Municipality Anol – Impeks, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Меда – 3, Тетово
2 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово
3 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното училиште „Наум Наумовски Борче“, општина Крушево Меда – 3, Тетово
4 „Промена на подови и реконструкција на две училници“ во основното училиште „Чајла“ – с. Чајле, општина Гостивар Дон – Хаус, Тетово
5 „Целосна реконструкција“ на подрачното основно училиште „Врапчиште“ во село Врањофце, општина Врапчиште Анол – Импекс, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën fillore “Goce Dellçev”, komuna e Ilindenit Meda – 3, Tetovë
2 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme ekonomike “Gostivar”, komuna e Gostivarit Meda – 3, Tetovë
3 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme “Naum Naumovski Borçe”, komuna e Krushevës Meda – 3, Tetovë
4 “Ndryshimi i dyshemeve dhe rikonstruimi i dy klasave” në shkollën  fillore “Çajla” – f. Çajle, komuna e Gostivarit Don – Haus, Tetovë
5 “Rikonstruim tërësor” të shkollës fillore periferike “Vrapçishtë” në fshatin Vranjofcë, komuna e Vrapçishtit Anol – Impeks, Shkup