Monday, January 17, 2022

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 16 July 2014

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of aluminum windows” in the primary school “Goce Delcev” –Ilinden Municipality Meda – 3, Tetovo
2 “Installation of aluminum windows” in the secondary economical school “Gostivar” – Gostivar Municipality Meda – 3, Tetovo
3 “Installation of aluminum windows” in the secondary school “Naum Naumovski Borce” – Krusevo Municipality Meda – 3, Tetovo
4 “Replacement of floors and reconstruction of two classrooms” in the primary school “Cajla” – v.Cajle, Gostivar Municipality Don – Haus, Tetovo
5 “Full reconstruction of the satellite school in the village Vranjovce” in the primary school “Vrapciste” – v.Vranjovce, Vrapciste Municipality Anol – Impeks, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Меда – 3, Тетово
2 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово
3 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното училиште „Наум Наумовски Борче“, општина Крушево Меда – 3, Тетово
4 „Промена на подови и реконструкција на две училници“ во основното училиште „Чајла“ – с. Чајле, општина Гостивар Дон – Хаус, Тетово
5 „Целосна реконструкција“ на подрачното основно училиште „Врапчиште“ во село Врањофце, општина Врапчиште Анол – Импекс, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën fillore “Goce Dellçev”, komuna e Ilindenit Meda – 3, Tetovë
2 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme ekonomike “Gostivar”, komuna e Gostivarit Meda – 3, Tetovë
3 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme “Naum Naumovski Borçe”, komuna e Krushevës Meda – 3, Tetovë
4 “Ndryshimi i dyshemeve dhe rikonstruimi i dy klasave” në shkollën  fillore “Çajla” – f. Çajle, komuna e Gostivarit Don – Haus, Tetovë
5 “Rikonstruim tërësor” të shkollës fillore periferike “Vrapçishtë” në fshatin Vranjofcë, komuna e Vrapçishtit Anol – Impeks, Shkup