Saturday, December 4, 2021

Selected construction company in the scope of school incentives component, 12 August 2014

 

Selected construction company in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Installation of new windows and floors in the school buildings” in the primary school “Bratstvo Edinstvo” in Ohrid, Ohrid Municipality Mi – Komerc 2000, Kavadarci

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нови прозори и подови во објектите на училиштето“ во основното училиште „Братство Единство“, во Охрид, општина Охрид Ми – Комерц 2000, Кавадарци

 

Kompania e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Vendosja e dritareve nga alumini dhe dyshemesë së re ” në shkollën fillore “Bratstvo Edinstvo”, komuna Ohёr Mi – Komerc 2000, Kavadar