Sunday, January 16, 2022

Електронски прашалник за спроведени активности во рамки на мал грант. Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО):

 

Pyetësor elektronik për aktivitetet e realizuara në kuadër të grantit të vogël. Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim (PINA)

 

Küçük hibe kapsamında gerçekleşen faaliyetler hakkında elektronik anket. USAİDin Eğitimde Etniklerası Entegrasyon Projesi (EEEP)

 

Доколку сакате да го промените јазикот во текот на пополнувањето, затворете го прашалникот кој го пополнувате, вратете се на e-mail порака, кликнете повторно на линкот кој ќе ве прати до линковите за избор на јазикот. Таму ќе кликнете на соодветниот ЛИНК (јазик) и може да продолжите со пополнувањето. При тоа, имајте предвид дека ќе мора одново да започнете да ги одговарате сите претходни прашања доколку изберете друг јазик.

Nëse dëshironi të ndërroni gjuhën gjatë plotësimit të pyetësorit, mbyllni pyetësorin që e plotësoni, kthehuni në e-mailin, klikoni përsëri në linkun I cili do t’ju dërgon deri te linqet për zgjedhjen e gjuhës. Aty do të klikoni në LINKUN (gjuhën) adekuat/e dhe mund të vazhdoni me plotësimin. Në këtë rast duhet të keni parasysh që do të duhet të filloni t’u përgjigjeni përsëri të gjitha pyetjeve paraprake përderisa zgjedhni gjuhë tjetër.

Anketi doldurma esnasında eğer dili değiştirmek isterseniz, doldurmakta olduğunuz anketi kapatın, e-postanıza geri dönün, yine sizi dil seçenekleriyle olan linklere gönderecek linke tıklayınız  . Orda istediğiniz LİNKE (dile) tıklayıp anketi doldurmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda, başka bir dil seçerseniz bütün önceki sorulara yeniden cevap vermeniz gerekeceğini göz önunde bulundurun.