Monday, January 24, 2022

Tender result for selected construction companies in the scope of school incentives component, August 6, 2012

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Name of school Municipality Project type Selected company
1 SS Nikola Karev Strumica Installation of aluminum windows Mi Komerc 2000, Kavadarci
2 PS Tefejuz Cair Installation of hydro insulation on flat roof and new boiler for the central heating system Simak Inzhinjering, Skopje
3 SS 8 Septemvri Tetovo Installation of aluminum windows and floor replacement Meda – 3, Tetovo
4 PS Bratstvo Migjeni Tetovo Installation of aluminum windows Meda – 3, Tetovo

 

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 СУ Никола Карев Струмица Поставување на алуминиумски прозори Ми Комерц 2000, Кавадарци
2 ОУ Тефејуз Чаир Инсталирање на хидроизолација на рамен кров и нов котел за централно греење Симак Инжињеринг, Скопје
3 СУ 8 Септември Тетово Поставување на алуминиумски прозори и промена на подови Meda – 3, Tetovo
4 ОУ Братство Миѓени Тетово Поставување на алуминиумски прозори Meda – 3, Tetovo

 

Kompanitë e zgjedhura për rekonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Emri i shkollës Komuna Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 SHM Nikolla Karev Strumicë Instalimi i dritareve të aluminiumit Mi Komerc 2000, Kavadar
2 SHF Tefejuz Çair Instalim i hidroizolimit të kulmit të rrafshët dhe kazan për ngrohje qendrore Simak Inzhinjering, Shkup
3 SHF 8 Shtatori Tetovë Instalimi i dritareve të aluminiumit dhe instalimi i dyshemesë Meda – 3, Tetovë
4 SHF Bratstvo Migjeni Tetovë Instalimi i dritareve të aluminiumit Meda – 3, Tetovë