Monday, October 25, 2021

Tender result for selected construction companies in the scope of school incentives component, September 13, 2012

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Name of school Municipality Project type Selected company
1 PS Liria Bogovinje Installation of central heating system Joki, Skopje

 

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 ОУ Лириа Боговиње Инсталирање на топловодно греење Јоки, Скопје

 

Kompanitë e zgjedhura për rekonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Emri i shkollës Komuna Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 SHF Liria Bogovinë Instalim i nxemjes qëndrore Joki, Shkup