Friday, December 3, 2021

Selected construction companies in the scope of school incentives component, 10 July 2013

Selected construction companies in the scope of school incentives component

No. Project type Selected company
1 “Floor replacement” in the primary school “Dimitar Miladinov” – Skopje, Centar Municipality Agora – Epoksid, Tetovo
2 “Windows replacement” in the secondary school “Josip Broz Tito” – Skopje Mi – Komerc 2000, Kavadarci
3 “Windows replacement” in the primary school “Gjorgji Sugarev” – Bitola, Bitola Municipality Meda – 3, Tetovo
4 “Renovation of toilets” in the primary school “Josip Broz Tito” – Struga, Struga Municipality Anol – Impeks, Skopje

 

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Промена на подови“ во основното училиште „Димитар Миладинов“ – Скопје, општина Центар Агора – Епоксид, Тетово
2 „Промена на прозорци“ во средното училиште „Јосип Броз Тито“ – Скопје Ми – Комерц 2000, Кавадарци
3 „Промена на прозорци“ во основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола, општина Битола Меда – 3, Тетово
4 „Реновирање на тоалети“ во основното училиште „Јосип Броз Тито“ – Струга, општина Струга Анол – Импекс, Скопје

 

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Ndërrimi i dyshemesë” në shkollën fillore “Dimitar Milladinov” – Shkup, Komuna Qendër Agora – Epoksid, Tetovë
2 “Ndërrimi dritareve” në shkollën fillore “Josip Broz Tito” – Shkup Mi – Komerc 2000, Kavadarci
3 “Ndërrimi dritareve” në shkollën fillore “Gjorgji Sugarev” – Manastir, Komuna e Manastirit Meda – 3, Tetovë
4 “Rinovimi i toaleteve në shkollën fillore “Josip Broz Tito” Strugë, Komuna e Strugës Anol – Impeks, Shkup